Позив за подношење понуде ЈНВВ 01/14 „Санација и адаптација спортских игралишта у ОШ „Први мaj„ Влaдимирoвaц“

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈНВВ 01/14

На основу чл. 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број(124/2012),Oснoвнa Шкoлa „Први мaj“ Влaдимирoвaц, Цaрa Лaзaрa 47, Влaдимирoвaц (у даљем тексту: Наручилац) упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
ЈНВВ 01/14
„Санација и адаптација спортских игралишта у ОШ „Први мaj„ Влaдимирoвaц“

Назив Наручиоца: Oснoвнa Шкoлa „Први мaj“  Влaдимирoвaц

Адреса Наручиоца: Цaрa Лaзaрa 47, Влaдимирoвaц

Интернет страница Наручиоца: https://osprvimajvladimirovac.rs/

Врста Наручиоца: Кoрисник буџeтских средстава

Врста поступка јавне набавке: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Предмет јавне набавке су: РАДОВИ

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке су РАДОВИ – Санација и адаптација спортских игралишта у ОШ „Први мaj„ Влaдимирoвaц, подразумева пресвлачење површинског слоја фудбалског терена еластичним слојем и вештачком травом са израдом мартинела и пресвалачење кошаркашког игралишта еластичним слојем и опремање кошевима.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45236110 – Радови на површинском слоју за спортске терене

45236119 – Радови на обнављању спортских терена

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

Конкурсна документација се може преузети у електронском формату са интернет странице Наручиоца, https://osprvimajvladimirovac.rs/ као и са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs

Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу благовремено добити исправни подаци о:

  • Пореским обавезама – Пореска управа (Министарство финансија, Република Србија), Саве Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs. Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;
  • Заштити животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд. Интернет адреса www.sepa.gov.rs. (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса www.merz.gov.rs.);
  • Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса www.minrzs.gov.rs.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца Oснoвнa Шкoлa „Први мaj“  Влaдимирoвaц, Цaрa Лaзaрa 47, Влaдимирoвaц: „ПОНУДА за јавну набавку РАДОВИ – ЈНВВ 01/14 – „Санација и адаптација спортских игралишта у ОШ „Први мaj„ Влaдимирoвaц“ – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте (пошиљке) обавезно навести назив/пословно име и адресу понуђача, особу за контакт и број телефона за контакт.

Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио најкасније, 09.05.2014. године до 12:00 часова.

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након истека рока за подношење понуда.

Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 09.05.2013. године у 12:15 часова, на адреси Наручиоца: Oснoвнa Шкoлa „Први мaj“  Влaдимирoвaц, Цaрa Лaзaрa 47, Влaдимирoвaц.

Отварање понуда је јавно и отварању може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано, заведено и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.

Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда.

Додатна обавештења

Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде заинтересована лица могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чл. 20. Закона о јавним набавкама.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева писаним путем одговорити заинтересованом лицу и објавити на Порталу јавних набавки.

Питања треба упутити путем поште, на адресу Oснoвнa Шкoлa „Први мaj“  Влaдимирoвaц, Цaрa Лaзaрa 47, Влaдимирoвaц, са назнаком: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈНВВ 01/14“, или послати на број: Teл/fax: 013-643-003 или електронском поштом на адресу: prvimaj@madnet.rs

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

Контакт особа: Драгица Блажеска Васић, за конкурсну документацију и питања понуђача, prvimaj@madnet.rs

Scroll to Top