Измена конкурсне документације за јавну набавку, РАДОВИ – ЈНВВ 01/14 – „Санација и адаптација спортских игралишта у ОШ „Први мaj„ Влaдимирoвaц“

Oснoвнa Шкoлa  „Први мaj“  Влaдимирoвaц
Цaрa Лaзaрa 47, Влaдимирoвaц
Teл/fax: 013-643-003
Maтични брoj: 08031894
Пиб: 101083752

ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА конкурсне документације за јавну набавку, РАДОВИ – ЈНВВ 01/14 – „Санација и адаптација спортских игралишта у ОШ „Први мaj„ Влaдимирoвaц“

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), за јавну набавку: РАДОВИ – ЈНВВ 01/14 – „Санација и адаптација спортских игралишта у ОШ „Први мaj„ Влaдимирoвaц“ врши се измена.

На страни 5.од 39., конкурсне документације у тачки  3.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ стоји:

Да располаже неопходним ФИНАНСИЈСКИМ КАПАЦИТЕТОМ и то:

  • да у периоду од шест месеци од месеца у коме је објављен јавни позив за подношење понуда (месец у коме је објављен јавни позив се не рачуна).

Измењени текст гласи:

Да располаже неопходним ФИНАНСИЈСКИМ КАПАЦИТЕТОМ и то:

  • да у периоду од шест месеци од месеца у коме је објављен јавни позив за подношење понуда, није био неликвидан (месец у коме је објављен јавни позив се не рачуна)

2. На страни 17.од 39., конкурсне документације у тачки  4.23 ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ стоји:

У случају да два или више понуђача дају исту цену, прихватиће се понуда понуђача који нуди краћи рок извођења радова.

У случају да се не може применити ниједан од горе наведених услова понуду понуђача који је остварио највећи укупан приход у  периоду 2011, 2012. и 2013. година;

Брише се други став и измењени текст гласи:

У случају да два или више понуђача дају исту цену, прихватиће се понуда понуђача који нуди краћи рок извођења радова.

С поштовањем,

Службеник за јавне набавке

Scroll to Top